Villkor

1. Allmänt

Villkoren på den här sidan är generella och gäller alla erbjudanden, produkter och tjänster som förevisas på hemsidan. I samband med en överenskommelse informeras du som köper även om vad för specifika villkor som gäller. Beroende på erbjudandet, produkten eller tjänstens natur är det möjligt att fler villkor än de som står här gäller.

Övriga överenskommelser som diskuterats skriftligen i samband med bokningen, men som inte står med i dessa villkor, ingår också i avtalets villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till detaljer gällande erbjudandets, produkten eller tjänstens innehåll.

2. Att köpa av Guidestugan

Ingen försäljning sker på hemsidan. På hemsidan visas bland annat information om produkter och tjänster som kan hänvisas till när ett köp diskuteras i andra kanaler. Informationen på hemsidan är vägledande och har ingen bindande verkan. Först efter att parterna kommit överens om ett köp i någon annan kanal än hemsidan är premisserna för köpet bindande.

3. Pris och betalning

Alla priser på hemsidan är vägledande och Guidestugan kommer att ändra priserna som visas efter rådande förhållanden på marknaden och i verksamheten. En prisändring kan ske utan förvarning eller efterannonsering.

Priserna som annonseras på hemsidan är inklusive moms om inte annat anges.

Betalning för en av guidestugan utförd tjänst eller produkt görs på faktura.

4. Ångerrätt

Vid händelse av sjukdom eller skada som hindrar köparen från att nyttja ett erbjudande, tjänst eller produkt kommer Guidestugan att erbjuda ett nytt tillfälle att genomföra likvärdiga tjänster i den mån det inte innebär någon kostnadsökning för Guidestugan. För att utnyttja denna rätt krävs ett läkarintyg som styrker att köparen inte har möjlighet att delta på avtalad tid.

Fram till och med dagen på sex veckor (42 dagar) före avtalat datum för en tjänst kan köparen ångra sig utan särskild anledning och utan påföljder.

Fram till och med dagen på två veckor (14 dagar) före avtalat datum för en tjänst kan köparen ångra sig men en ångersavgift på halva den totala kostnaden för tjänsten tas ut av Guidestugan. Ifall köparen ångrar sig enligt denna tidsram behåller Guidestugan ångersavgiften och avtalet upphör i övrigt att gälla.

För att en eventuell ångerrätt eller rätt att dra sig ur en överenskommelse ska gälla måste meddelandet skriftligen ha kommit fram till Guidestugan före respektive deadline. Meddela ånger på epost via den här sidan.

Efter att dagen på två veckor (14 dagar) före avtalat datum för en tjänst har passerat kan köparen inte ångra sig.

Överenskommelser som ingås efter respektive ångertidsram ger ingen mer möjlighet att ångra sig än vad som är specificerat ovan.

Som komsument har du rätt att ångra dig enligt distansavtalslagen senast 14 dagar efter att en överenskommelse ingåtts utanför Guidestugans affärslokaler. Denna rätten gäller alltid och oavsett andra villkor. Distansavtalslagen gäller endast konsumenter, alltså har inte företag som köper av Guidestugan rätt att ångra sig på detta sättet.

5. Försäkringar

En deltagare, åskådare eller på annat sätt medverkande på en av Guidestugans kurser, tjänster eller arrangemang är inte olycksfalls eller på något sätt försäkrad av Guidstugan.

Även om det inte är ett krav så uppmanas de som planerar att köpa en tjänst av Guidestugan att själv se över sitt försäkringsskydd och vad för typ av aktiviteter som inte täcks av det.

De instruktörer och aktörer som agerar i Guidestugans regi eller som utför uppdrag åt guidestugan skall ha ett vid tillfället då arbetet utförs ikraftvarande skydd i form av ansvarsförsäkring.

6. Ändringar

Guidestugan reserverar rätten att i sista minuten och även under tillfället då kursen, arrangemanget eller tjänsten genomförs göra ändringar i överenskommelsen vid eventuella tillkortakommanden från köparen att leva upp till förväntningarna som nämnts i villkoren för tjänsten. Sådana ändringar i överenskommelsen får inte vara av karaktären orimliga utan skall syfta till att möjliggöra likvärdiga tjänster för köparen. Eventuella tillkomna kostnader som uppstår enligt ovan skall betalas av köparen.

7. Force majeure

I det fall överenskommelsen inte kan genomföras på grund av hinder eller omständigheter utanför Guidestugans kontroll som inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Guidestugan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Detsamma gäller även om tillkortakommanden beror på någon som Guidestugan anlitat eller annan i tidigare led. Guidestugan reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll; t.ex. skattehöjningar, som kan vara grund för åberopande av force majeure.

Exempel på sådana hinder och omständigheter är (men inte begränsat till): Ett pandemiutbrott eller samhällsallvarlig smittspridning som hindrar fullgörandet av ett eller flera villkor. Skada eller sjukdom på instruktör så pass nära i tid att en ersättare inte kan hittas. Deltagarbortfall p.g.a. t.ex. att en deltagare ångrat sig och inte betalat kursavgiften, som resulterar i ett för lågt antal deltagare för att kunna genomföra kursen. Natur-, miljö- och/eller väderförhållanden som hindrar genomförandet av en kurs, övning eller tjänst enligt överenskommelse.

Vid åberopning av force majeure återbetalas det totala beloppet minus för Guidestugan redan pådragna kostnader och motsvarande belopp för redan genomförda tjänster till köparen.

Copyright © 2024 Guidestugan.
Contact us through email if you have a fun idea, project or suggestion. We can do it.
Du är här: Startsida  -  Om Guidestugan
GENVÄGAR
FORSKURSER RISKKURSER KALENDER KONTAKT